Наукові гуртки

Кабінет 432

Тел. (0532) 56-37-03

 

Гурток з філософських наук

„Філософське коло” – студентський гурток творчого вивчення дисципліни дослідницького характеру, діяльність якого спрямована на осмислення актуальних проблемх культури, антропології, економіки сучасного світу.

Керівник: Усанов Ігор Вікторович, к.філос.н., доцент

Кількість студентів: 45 студентів, усіх спеціальностей та освітніх програм

Види роботи: виконання творчих завдань, науково-дослідна робота, пошукова робота.

Кафедра: Педагогіки та суспільних наук

Телефон: 50-91-69

 

Студентський гурток «Краєзнавчі студії»

Студентський гурток «Краєзнавчі студії» спрямований на систематизацію й поглиблення знань про історичне минуле Полтавщини, формування національної свідомості, а також набуття вмінь вести краєзнавчо-пошукову діяльність. Акцентується увага на відомих постатях в історії краю.  З’ясовується роль полтавців у суспільному розвитку на вітчизняному та міжнародному  рівнях.  Вивчення краєзнавства сприятиме усвідомленню особистої причетності до подій, що відбуваються в суспільстві Полтавщини.

Керівник: Петренко Ірина Миколаївна,  завідувач кафедри, д.і.н., професор  

Кафедра: Педагогіки та суспільних наук

Телефон: 50-91-69

 

Студентський гурток «Педагогіка та психологія»

Участь на добровільній основі в роботі студентського наукового гуртка «Педагогіка і психологія» дозволяє студентам університету долучатися до науково-дослідної роботи з актуальних проблем педагогіки та психології. На засіданнях гуртка студенти мають можливість обговорити проблеми регуляції психічного стану, підвищення життєздатності, психологічної допомоги, психології прокрастинації та раціональної організації свого часу, шляхи досягнення психологічного благополуччя, навчаються розпізнавати деструктивні відносини та через медіацію і діалог розв’язувати конфлікти тощо. Традиційними в роботі гуртка є відзначення різноманітними заходами днів толерантності, психічного здоров’я, Всеукраїнського дня психолога, участь у студентських наукових конференціях.

Керівник: Тодорова Ірина Степанівна, к. психол. н., доцент

Кафедра: Педагогіки та суспільних наук

Телефон: 50-91-69

 

Студентський науковий клуб "Маркетолог"

Наукові дослідження наукового клубу присвячені осмисленню з сучасних проблем формування ринку товарів та послуг в Україні та зорієнтовані на вивчення тенденцій розвитку ринків освітніх, консалтингових послуг, послуг рекламних посередників; дослідження поведінки споживачів у сфері діяльності споживчої кооперації України; розробку комплексу маркетингових комунікацій підприємств споживчої кооперації, маркетингової стратегії просування товарів та послуг; впровадження результатів досліджень у навчальний процес і практичну діяльність підприємств та організацій.

Керівник:  Карпенко Наталія Володимирівна, завідувач кафедри маркетингу, д.е.н., професор

Кількість студентів: 56 всіх спеціальностей та освітніх програм

Кафедра: Маркетингу

Телефон: 50-91-73

 

Науковий студентський гурток "Світ товарознавства"

На засіданнях наукового гуртка студенти займаються пошуково-аналітичною та дослідницькою роботою: виступають з доповідями на цікаві теми, визначають органолептичні та фізико-хімічні показники конкретних продуктів, розробляють балову шкалу оцінювання якості цих продуктів і проводять дегустаційну балову оцінку їх якості, заповнюють дегустаційні листи і встановлюють відповідність досліджуваних показників вимогам стандартів.

Керівник:  Горячова Олена Миколаївна, к.т.н., доцент

Кількість студентів: 32

Кафедра: Товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи.

Телефон: 50-91-36

 

Науковий студентський гурток "Експерт"

На засіданнях наукового гуртка студенти займаються пошуково-аналітичною та дослідницькою роботою: виступають з доповідями на цікаві теми, визначають органолептичні та фізико-хімічні показники конкретних продуктів, розробляють балову шкалу оцінювання якості цих продуктів і проводять дегустаційну балову оцінку їх якості, заповнюють дегустаційні листи і встановлюють відповідність досліджуваних показників вимогам стандартів. 

Керівник:  Кириченко Олена Василівна, к.т.н., доцент

Кількість студентів: 48

Кафедра: Товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи.

Телефон: 50-91-36

 

Хімічний гурток "Радикал"

Уся робота гуртка спрямована на розвиток умінь та навичок студентів проводити наукові дослідження сировини, матеріалів і готової продукції. Про одержані результати студенти інформують своїх однокурсників на лабораторних заняттях, доповідають на засіданні гуртка та студентській науковій конференції ПУЕТ. Кращі наукові роботи щорічно направляються на конкурс студентських наукових робіт.

Керівник:  Гнітій Надія Володимирівна, старший викладач

Кількість студентів: 25

Кафедра: Товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи

Телефон: 50-91-36

 

Хімічний гурток "Органічне землеробство"

Основною метою діяльності гуртка є надання практичних та теоретичних знань з експертизи якості, хімічних методах досліджень продуктів органічного рослинництва (землеробства), сприяння екологічному вихованню студентів, мотивація та поглиблення інтересу до дослідницької діяльності, проведення профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді. Метою діяльності гуртка є реалізація наукового і творчого потенціалу талановитих студентів університету.

Основними завданнями гуртка є:

 • організація  науково-дослідницької,  дослідно-конструкторської та винахідницької діяльності,
 • створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу  членів гуртка;
 • залучення до участі в наукових конференціях, семінарах, експедиціях та інших науково-дослідницьких і просвітницьких заходах;
 • створення сприятливих  умов для активного залучення студентів до наукової діяльності;
 • сприяння інтелектуальному розвитку студентів та формування високих моральних принципів

Керівник: Гнітій Надія Володимирівна, старший викладач

Кількість студентів: 25

Кафедра: Товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи.

Телефон: 50-91-36

 

Науковий студентський гурток "Біотехнолог"

Основною метою діяльності гуртка є формування у студентів наукового світогляду відносно біотехнологічних методів та прийомів, створення і застосування біотехнологічних процесів при виробництві харчових продуктів.

Гуртківці займаються дослідженням якості харчових продуктів, в основі яких є біотехнологічні процеси, характеристикою етапів виробництва  харчових продуктів і напоїв з використанням мікроорганізмів, вивченням мікроорганізмів та асоціатів, які використовують для одержання харчових продуктів і напоїв.

Керівник:  Флока Людмила Валеріївна, к.т.н., доцент 

Кількість студентів: 25

Кафедра: Товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи

Телефон: 50-91-36

  

Студентський науковий гурток “Ін Юре” і дискусійний клуб “Феміда”

У гуртку і клубі досліджуються та обговорюються проблеми:  правового, соціально-економічного розвитку країни.

На засіданнях студентського дискусійного клубу „Феміда” досліджуються та обговорювалися й обговорюються найактуальніші, «найгарячіші» проблеми:

 • «Смертна кара: «за?» чи «проти?»,
 • «Глобалізація: виклики і ризики для України»,
 • «Конституційні права, свободи, шляхи їх реалізації»,
 • «Студенти проти тіньової економіки»,
 • «Демократизація, ринок, самореалізація особи»,
 • «Закон, мораль, соціальна справедливість»,
 • «Сучасні виклики правам і свободам людини та громадянина в Україні»,
 • «Суверенітет і незалежність України: виклики майдану!»,
 • «Подолання корупції в Україні: подолання реальної загрози національній безпеці» та інші

Керівники:  Лаврик Галина Володимирівна, завідувач кафедри правознавства, д. н. н., професор

Гладкий Сергій Олександрович, д. ю. н., професор

Кафедра: Правознавства

Телефон: 56-10-02

 

Науковий студентський гурток "Документознавство та інформаційна діяльність в економічних системах"

Напрями роботи гуртка:

 • організація та проведення науково-дослідницької роботи зі студентами
 • підготовка студентів до участі у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях
 • участь у щорічних наукових студентських конференціях ПУЕТ
 • підготовка та проведення Дня інформаційного аналітика
 • участь у Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах
 • виконання колективної науково-дослідної теми «Використання документного фонду Державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви» з метою практичного забезпечення документознавчих дисциплін» за участю Тимчасового творчого колективу викладачів та студентівКерівники:  Колєчкіна Людмила Миколаївна, д.ф.-м. н., професор

Двірна Олена Анатоліївна, к. ф.- м. н., старший викладач

Кількість студентів: 23

Кафедра:  Менеджменту

Телефон: 50-25-16

 

Науковий студентський гурток “Проблеми обліку, оподаткування, контролю та аналізу в Україні”

Напрямки роботи:

 • “Проблеми вдосконалення економічного аналізу”  

Керівник: Ночовна Юлія Олександрівна, к.е.н., доцент 

Кафедра: Бухгалтерського обліку і аудиту

Телефон: 56-07-71

  

Студентський дискусійний клуб "Глобус"

На засіданнях СДК студенти обговорюють такі теми: 

 • Світова економічна криза: проблеми та наслідки для України; 
 • раміди
 • Фінансові пі

Студенти беруть активну участь у конференціях, семінарах тренінгах, конкурсах наукових робіт поза межами університету.Керівник: Стрілець Вікторія Юріївна, к. е. н.,  доцент

Кафедра: Міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин

Телефон: 50-91-68 

 

Speaking Club (Розмовний клуб)

Speaking club – це розмовне заняття на різноманітні цікаві теми. Під час такого заняття ви практикуєте та вдосконалюєте саме навички говоріння. Подолати мовний бар’єр, дізнатися багато нового та поділитися своїм досвідом можна, відвідавши Speaking Сlub

Керівник:  Царенко Вікторія Миколаївна, асистент

Кафедра: Ділової іноземної мови

Телефон: 50-91-72

  

Науковий гурток "Школа сучасного менеджменту"

Науковий гурток «Школа сучасного менеджменту» має на меті залучити  студентів у позанавчальний час до поглибленого вивчення фахових дисциплін. Проведення студентами власного науково-дослідного пошуку теоретичних та практичних особливостей менеджменту організації в сучасних умовах господарювання під керівництвом досвідчених викладачів та запрошених представників бізнесу, державного управління, успішних випускників кафедри допомагає майбутнім фахівцям краще опанувати управлінську, організаційно-методичну, діагностичну та інноваційну діяльність на підприємствах різних форм господарювання, а також набути навичок наукової роботи. Участь студентів у наукових та бізнес-проєктах, науково-практичних заходах та конкурсах створює умови для успішного кар’єрного старту та подальшого зростання у професії.

Керівник:  Чайка Інна Петрівна, к.е.н., доцент

Кафедра: Менеджменту

Телефон: 50-25-16

  

Науковий студентський гурток „Світ фінансів”

На гуртку обговорюються актуальні питання, пов’язані з розвитком особистих фінансів, інноваційних технологій, інструментів фінансового ринку, питання реформування сектору публічних фінансів, проблеми функціонування банківського та не банківського секторів економіки.

Керівник: Гудзь Тетяна Павлівна,  д.е.н., професор

Кафедра: Фінансів та банківської справи

Телефон: 50-91-71

  

Магістерський семінар  „Сучасні проблеми фінансової науки і практики”

На семінарі  розглядаються сучасні методи управління корпоративними фінансами, новітні тенденції розвитку ринку фінансових послуг у світі та Україні та інші питання пов’язані з науково-дослідною роботою студента.

Керівник: Гудзь Тетяна Павлівна,  д.е.н., професор

Кафедра: Фінансів та банківської справи

Телефон: 50-91-71

  

Науковий студентський гурток «Мозковий штурм»

Студенти досліджують проблеми та перспективи інноваційного розвитку підприємств із урахуванням глобальних тенденцій, регіональних особливостей та зміни вподобань сучасних споживачів готельно-ресторанних послуг.Керівник:  Столярчук Валентина Миколаївна, к.т.н., доцент

Кафедри: Готельно-ресторанної та курортної справи

Телефон: 56-07-22

  

Проблемна група «Сучасний етикет»

 Спрямованість занять:

 • поглиблене вивчення питань професійного етикету в готельно-ресторанному бізнесі;
 • етикет ділового спілкування у сфері обслуговування.
 • формування у студентів системного мислення та комплексу знань про етикет поведінки персоналу закладів готельного і ресторанного господарства;
 • набуття компетенції з розробки складових етичних норм та правил етикету в обслуговуванні гостей залежно від класифікації закладів індустрії гостинності.

Керівник:  Кущ Лариса Іванівна, старший викладач

Кафедра: Готельно-ресторанної та курортної справи

Телефон: 56-07-22

 

Науковий студентський гурток «Ресторанний кейтеринг»

Основними напрямками наукової діяльності гуртка є  питання розвитку ресторанного кейтерингу в Україні та країнах зарубіжжя, сучасні методи організації кейтерингових послуг, сучасні методи сервування.  Досліджуються  інновації, які з’являються на ринку кейтерингових послуг. Аналізується досвід роботи кейтерингових компаній.

Керівники:  Рибакова Світлана Сергіївна, старший викладач

Кирніс Наталія Іванівна, к.е.н., асистент

Кафедра: Готельно-ресторанної та курортної справи

Телефон: 56-07-22

 

Проблемна група «Енергозбереження в закладах готельно-ресторанного господарства»

Жорстка конкуренція на ринку готельних послуг, сучасний рівень і масштаби споживання матеріальних та енергетичних ресурсів, зростання рівня невизначеності, енергетичної імпортозалежності і ризиковості економіки нашої країни спонукають готельні підприємства розробляти нові стратегії своєї діяльності, пов’язані з питаннями енергозбереження та впровадження енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій.

Наукова робота проблемної групи «Енергозбереження у закладах готельно-ресторанного господарства» скоординована за напрямками:

 • шляхи енергозбереження та перспективні розробки енегоефективних технологій у готелях;
 • шляхи енергозбереження та енегоефективні технології в закладах ресторанного господарства;
 • перспективи розвитку концепції «екологічного готелю», яка включає поєднання заходів, направлених на збільшення енергоефективності об’єктів готельного господарства, зменшення негативного впливу на оточуюче середовище, збереження природного ландшафту тощо;
 • визначення заходів щодо ресурсозбереження в засобах розміщення;
 • розробка концептуальної моделі процесу формування інноваційного розвитку готельних підприємств на основі енергоефективних та ресурсоефективних технологій та практичних рекомендацій щодо впровадження цих технологій у  засоби розміщення Полтавського регіону.

Керівник:  Володько Ольга Василівна, доцент, к.т.н.

Кафедра: Готельно-ресторанної та курортної справи

Телефон: 56-07-22

 

Науковий студентський гурток «Інженерна і комп’ютерна графіка»

Студенти детально вивчають систему автоматизованого проєктування з метою використання в дипломних проєктах. Залучаються студенти спеціальностей: готельно-ресторанна справа, харчові технології та інженерія

Кількість студентів: 10

Керівник:  Миронов Денис Анатолійович, к.т.н., доцент

Кафедра: Інженерії, обладнання та математики

Телефон: 56-09-12

 

Науковий студентський гурток «Управлінець ХХІ століття»”

На засіданнях гуртка розглядаються актуальні питання управління персоналом у сучасних умовах.

Теми засідань:

 1. Формування лідерської позиції майбутнього керівника.
 2. Риси ефективного керівника в умовах змін.
 3. Як стати успішним?
 4. Як сформувати оплату праці, щоб вона працювала на працівника та підприємство загалом.
 5. Управління стресами.
 6. Самооцінка в умовах сьогодення.
 7. Як розпоряджатися часом, щоб бути ефективним.
 8. Основні напрямки ефективного управління командою.
 9. Маніпуляційна стійкість у діловому спілкуванні.
 10. Розвиток особистісного потенціалу.

Керівник:  Костишина Тетяна Адамівна, завідувач кафедри, д.е.н., професор

Кафедра: Управління персоналом, економіки праці та економічної теорії

Телефон: 50-91-33

 

Клуб «Лідер»

На засіданнях клубу розглядаються питання: тренди сучасного лідерства, формування емоційного лідерства, харизма лідера та її вплив на ефективність у бізнесі, формування ефективних команд, розвиток особистісної ефективності, лідерство служіння та його імплементація в бізнесі та державній політиці, ціннісне лідерство, переваги та недоліки. На засіданнях клубу беруть участь студенти всіх спеціальностей, які цікавляться проблемами лідерства та розвитком лідерських навичок.

Керівник:  Рудич Леся Василівна, к.е.н., доцент

Кафедра: Управління персоналом, економіки праці та економічної теорії

Телефон: 50-91-33

  

Студентський науковий гурток „Кібернетик- економіст - аналітик”

Напрями роботи гуртка:

 • організація та проведення науково-дослідницької роботи зі студентами;
 • підготовка студентів до участі у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях;
 • участь у щорічних наукових студентських конференціях ПУЕТ;
 • участь у всеукраїнських конкурсах та олімпіадах;
 • виконання колективних науково-дослідних тем, що включені до планів роботи кафедр

Керівники:

Рогоза Микола Єгорович, завідувач кафедри економічної  кібернетики бізнес-економіки та інформаційних систем,  д.е.н., професор;

Ємець Єлизавета Михайлівна., к.ф.-м.н., професор, професор  кафедри економічної кібернетики бізнес-економіки та інформаційних систем

Кількість студентів: 23 студенти освітніх програм "Економічна кібернетика", "Бізнес-економіка", "Економіка підприємства", "Менеджмент інформаційних ресурсів".

Кафедра: Економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

Телефон: 50-92-05

 

Студентський науково-методичний гурток «Традиція»

На засіданнях гуртка розглядаються науково-методичні питання викладання дисциплін кафедри, підготовки та участі студентів у науковій роботі (написання тез, участь у студентських конкурсах, конференціях), питання наукової діяльності на рівні виконання курсової та дипломної роботи, а також обговорюються актуальні питання розвитку глобалізації та сталого туризму і трансформації світового ринку туристичних послуг в умовах глобалізаційної кризи. До діяльності гуртка залучаються студенти спеціальності «Туризм».

Керівник:  Шуканов Павло Васильович, д. геогр. н., професор

Кафедра: Туристичного та готельного бізнесу

Телефон: 50-06-81

  

Студентська науково-дослідна лабораторія

Основними напрямами наукової діяльності студентської науково-дослідної лабораторії є: дослідження проблем розвитку туристичної сфери, розроблення та реалізація рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності підприємств туризму на рівні регіону, налагодження партнерських зв’язків та тісна співпраця із суб’єктами туристичного ринку, оприлюднення результатів дослідження шляхом публікації статей, тез з проблем розвитку сфери туризму та туристичного бізнесу, участь у науково-практичних конференціях.  

Керівник:  Дробиш Людмила Володимирівна, к.е.н., доцент   

Кафедра: Туристичного та готельного бізнесу

Телефон: 50-06-81

  

Науковий студентський гурток «Технологічне обладнання харчових виробництв»

Основними напрямами наукової діяльності студентського гуртка є дослідження питань сучасного обладнання підприємств  готельно-ресторанного господарства, а також питання безпеки.

Керівник: Бичков Ярослав Михайлович,  завідувач кафедри, к.т.н., доцент 

Кафедра: Інженерії, обладнання та математики

Телефон: 56-09-12

 

Фізико-математичний гурток

Секція математика – для студентів спеціальності харчові технології та інженерія та готельно-ресторанна справа

Секція фізика – для студентів спеціальності харчові технології та інженерія та біотехнології

 Робота гуртка спрямована на:

 • підвищення математичної та фізичної підготовки студентів та встановлення міжпредметних зв’язків;
 • розвиток творчих та когнітивних здібностей;
 • на підготовку до майбутньої професійної діяльності.

Керівники:  Кошова Оксана Петрівна, к. пед.н.  доцент:

Фомкіна Олена Григорівна,  к. пед.н.

Кафедра: Інженерії, обладнання та математики

Телефон: 56-09-12

 

Науково-практичний студентський гурток «Сучасні проблеми внутрішньої торгівлі в Україні»

Студентський науково-практичний гурток створений з метою активізування діяльності та впровадження нових практичних форм підготовки студентів, розкриття їх особистих якостей та творчих можливостей. Для викладачів та студентів створюються умови для вдосконалення наукової спрямованості при виконанні кафедральних тем, наукових досліджень, підготування доповідей, статей, тез, написання курсових та дипломних робіт, самостійної праці студентів з творчим змістом.

Керівник:  Місюкевич Валентина Іванівна, к. е. н., доцент   

Кафедра: Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Телефон: 56-06-73

  

Гурток «Технологічне бюро»

 Основні напрями тематики наукового гуртка:

 • розробка технології борошняних кондитерських виробів із використанням нетрадиційної сировини;
 • розробка технології функціональних харчових продуктів, збагачених біологічно активними речовинами.

Кількість студентів: 15.

Керівник:  Олійник Наталія Вікторівна, к. т. н., доцент  

Кафедра: Технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

Телефон: 56-08-48

 

Гурток «Проблеми харчових технологій»

 Основні напрями тематики наукового гуртка:

 • використання дикорослої сировини для  збагачення харчових продуктів природними  біологічно активними речовинами;
 • розробка технології харчових пігментовмісних  добавок із рослинної сировини, їх використання  в харчовому виробництві;
 • теоретичне обґрунтування та розробка технологій виробництва функціональних напоїв;  
 • розробка технології виготовлення варених ковбасних виробів, збагачених органічним фосфором та кальцієм;
 • удосконалення технології грибного напівфабрикату й комбінованих м’ясних продуктів із його використанням.

Керівник:  Суткович Тетяна Юліанівна, к. т. н., доцент   

Кількість студентів: 8

Кафедра: Технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

Телефон: 56-08-48

  

Гурток «Дослідник»

Основні напрями тематики наукового гуртка:

 • відпрацювання методик мікробіологічних досліджень;
 • дослідження показників якості та безпеки харчових продуктів;
 • розробка заходів профілактики псування харчових продуктів.

Керівник:  Бородай Анжела Борисівна, к. вет. н., доцент   

Кількість студентів: 24

Кафедра: Технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

Телефон: 56-08-48

  

Гурток «Професіонал»

 Основні напрями тематики наукового гуртка:

 • напрацювання професійних навиків оформлення страв у стилі карвінгу;
 • інноваційні методи оформлення кондитерських виробів

Керівники:  Горобець Олександра Михайлівна, к. т. н., доцент,

Гончаренко Валентина Федорівна, майстер виробничого навчання 

Кількість студентів: 8

Кафедра: Технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

Телефон: 56-08-48

 

Науковий студентський гурток «Здоровий спосіб життя студентської молоді»

У гуртку задіяні студенти, які звільнені від практичних занять з фізичного виховання. Вони вивчають теоретичний матеріал щодо основ здорового способу життя, беруть участь у науково-методичних студентських конференціях, готують профілактичні комплекси вправ щодо своїх захворювань.

Керівник:  Новицька Наталія Анатоліївна, завідувач кафедри, старший викладач 

Кафедра: Фізичного виховання

Телефон: 50-25-73

 

Науковий студентський гурток «Розробка програмно-тренажерного  забезпечення для дисциплін спеціальності «Комп’ютерні науки»

Розробка тренажерів для дистанційних курсів дисциплін спеціальності «Комп’ютерні науки»: «Методи оптимізації та дослідження операцій», Проектне навчання з курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій», «Елементи комбінаторної оптимізації», «Інтернет-технології», «Системний аналіз та теорія прийняття рішень», «Проектне навчання з курсу Системний аналіз та теорія прийняття рішень», «Обробка зображень та мультимедіа», «Програмування та підтримка веб-застосувань», «Проектування програмних систем», «Розподілені інформаційно-аналітичні системи», «Методика викладання інформаційних та математичних дисциплін у ВНЗ», «Операційні системи та системне програмування», «Інформаційні мережі», «Операційні системи Unix».

Кількість студентів: 13

Керівники:

Ємець Олег Олексійович, завідувач кафедри,  д.ф.-м.н., професор,

Ємець Олександра Олегівна, доцент,  к.ф.-м.н.,

Тур Олена Василівна, ст. викладач,

Карнаухова Ганна Василівна, ст. викладач

Кафедра: Математичного моделювання та соціальної інформатики

Телефон: 50-92-04

 

Науковий студентський гурток «Розробка тренажерів для навчання профільним дисциплінам ІТ-студентів («Програмування ІІ», «Інформатика», «Алгоритми і структури даних», «Основи комп’ютерного дизайну», «Системний аналіз та теорія прийняття рішень», «Сучасні методи оптимізації та їх програмування»)»

Розробка тренажерів для дистанційних курсів дисциплін.

Кількість студентів: 8

Керівник: Ємець Олександра Олегівна, доцент,  к.ф.-м.н.

Кафедра: Математичного моделювання та соціальної інформатики

Телефон: 50-92-04

 

Науковий студентський гурток «Розробка програмного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Програмування», «Платформи корпоративних, інформаційних систем», «Сучасні парадигми програмування», «Аналіз даних та прикладні пакети статистичної обробки», «Нейронно-мережеві технології в інформатиці», «Комп’ютерний аналіз статистичних даних», «Аналіз алгоритмів», «Імітаційне моделювання, мови моделювання та імітації», «Теорія систем та математичне моделювання»

Розробка тренажерів для дистанційних курсів дисциплін.

Кількість студентів: 5

Керівник: Олексійчук Юрій Федорович, доцент,  к.ф.-м.н.

Кафедра: Математичного моделювання та соціальної інформатики

Телефон: 50-92-04

 

Науковий студентський гурток «Створення програмно-інформаційного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Алгебра і геометрія», «Дискретна математика»,  «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія інформації і кодування», «Математична логіка»

Розробка тренажерів для дистанційних курсів дисциплін.

Кількість студентів: 15

Керівник: Парфьонова Тетяна Олександрівна, доцент,  к.ф.-м.н.

Кафедра: Математичного моделювання та соціальної інформатики

Телефон: 50-92-04

 

Науковий студентський гурток «Розробка програмного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Теорія програмування», «Теорія алгоритмів», «Основи наукових досліджень в інформатиці»

Розробка тренажерів для дистанційних курсів дисциплін.

Кількість студентів: 25.

Керівник: Черненко Оксана Олексіївна, доцент,  к.ф.-м.н.

Кафедра: Математичного моделювання та соціальної інформатики

Телефон: 50-92-04

 

Науковий студентський гурток «Створення програмного та інформаційного забезпечення для дистанційного навчання з дисциплін «Обчислювальні методи», «Архітектура обчислювальних систем»,  «Математичний аналіз», «Інтелектуальні інформаційні системи», «Офісні комп’ютерні технології», «Організація та обробка електронної інформації»

Розробка тренажерів для дистанційних курсів дисциплін.

Кількість студентів: 16

Керівник: Чілікіна Тетяна Василівна, доцент,  к.ф.-м.н.

Кафедра: Математичного моделювання та соціальної інформатики

Телефон: 50-92-04

 

Науковий студентський гурток «HoReCa Planet»

Керівники: Капліна Анна Сергіївна, к.е.н., доцент

Рибакова Світлана Сергіївна, старший викладач

Кафедра: Готельно-ресторанної та курортної справи

Телефон: 56-07-22

 

Проблемна група «Ресторанні технології»

Керівник : Рогова Наталія Володимирівна, доцент, к.т.н.

Кафедра: Готельно-ресторанної та курортної справи

Телефон: 56-07-22